DE LESSENAAR

Alles over en voor School.

Een school is pas goed als de directeur niets doet,
de leraren weinig en de leerlingen alles.

Jan LigthartDe regeling examenprogramma's landbouw en landbouw-breed vmbo wordt gewijzigd.

Deze regeling wijst de exameneenheden aan voor de algemene vakken in het vmbo die centraal worden geŽxamineerd. Informatie over lopende en toekomstige ontwikkelingen tijdens een eendaagse conferentie over de examens in het voortgezet onderwijs. In het volgende overzicht worden de wijzigingen van de regelingen examenprogramma's beroepsgericht vmbo schematisch weergegeven. De commissie, bedoeld in het eerste lid, kan bepalen dat een toets wordt afgenomen op een tijdstip dat is gelegen voor de aanvang van het eerste tijdvak. In de regeling worden de exameneenheden gepubliceerd voor het vmbo. Bij het centraal examen 2007 zijn de hulpmiddelen toegestaan zoals opgenomen in deze regeling en bijbehorende bijlagen.

In het volgende overzicht worden de wijzigingen van de regeling examenprogramma's economie en de maatschappelijke vakken vmbo schematisch weergegeven. De bijlage is als Microsoft Word-bestand opgenomen. In het volgende overzicht worden de wijzigingen van de regeling examenprogramma's talen vmbo schematisch weergegeven.

De regeling examenprogramma's landbouw en landbouw-breed vmbo wordt gewijzigd. De wijzigingen in deze regeling hebben in feite geen betrekking op de vakken nask1, nask2 en biologie. Wijzigingen van het afdelingsprogramma landbouw en natuurlijke omgeving en het intrasectorale programma landbouw-breed zijn in voorbereiding op het ministerie van LNV. Geen van de aanpassingen brengt noodzakelijke wijzigingen van het te geven onderwijs, leermiddelen of inventaris met zich mee. Middels de onderhavige regeling worden nu ook de beroepsgerichte examenprogramma's in de sector groen overeenkomstig gewijzigd.

Zie voor een actuele stand van zaken het onderwerp 'exameneenheden'. De wijzigingen in deze regeling hebben in feite geen betrekking op de kunstvakken II. Deze exameneenheid behoort tot de examenstof van het cse GL. Van deze plaatsing zal mededeling gedaan worden in de staatscourant. Bij Agrarische bedrijfseconomie is ook het gedeelte van het examenprogramma dat centraal kan worden geŽxamineerd paragraaf 2.

Alleen de met B of K aangeduide eindtermen worden centraal geŽxamineerd. Naast de wijzigingen die het gevolg zijn van de invoering van het cspe ondergaan de examenprogramma's landbouw en landbouw-breed nog enige wijzigingen. In de bijlage bij de regeling wordt het onderdeel geschiedenis en staatsinrichting vervangen door de bijlage bij deze regeling. De bijlagen bij deze regeling worden integraal gepubliceerd in dit Gele katern.