DE LESSENAAR

Alles over en voor School.

Een school is pas goed als de directeur niets doet,
de leraren weinig en de leerlingen alles.

Jan LigthartEen kandidaat voor vmbo theoretische leerweg mag volstaan met minder vakken als hij een vavo-examen afgelegt.

Examen Vmbo Zie Eindeexamenbesluit artikel 22 lid 1 Die vakken worden niet op de cijferlijst vermeld. Tijdens die conferentie krijgen scholen informatie over zowel lopende als toekomstige ontwikkelingen. Bij het centraal examen 2007 zijn de hulpmiddelen toegestaan zoals opgenomen in deze regeling en bijbehorende bijlagen. Het gemeenschappelijk deel van de beroepsgerichte leerwegen omvat Nederlandse taal, Engelse taal, maatschappijleer, lichamelijke opvoeding en ten minste één van de vakken behorende tot de beeldende vorming, muziek, dans of drama.

Een vavo-kandidaat die voor een of meer vakken is opgegaan en deze niet aanvult met vrijstellingen tot een volledig eindexamen, kan niet slagen en ook niet afgewezen worden. Voor een aantal vakken en werkstukken moet de beoordeling voldoende of goed behaald zijn. Informatie over lopende en toekomstige ontwikkelingen tijdens een eendaagse conferentie over de examens in het voortgezet onderwijs. Beslissingen en checkpunten die nodig zijn om een uitslag te kunnen bepalen. Bovendien kunnen deelnemers met elkaar van gedachten wisselen, én met de mensen van organisaties die bij de examens betrokken zijn.

In geval van een gespreid examen doet zich een speciale situatie voor. Artikel 22, tweede lid, is van overeenkomstige toepassing. Eindexamenbesluit artikel 49 en dus geen recht heeft op het diploma.

Ook een vavo-kandidaat die slechts opgaat voor een deeleindexamen voor een of meer vakken kan slagen als hij deze vakken aanvult met vrijstellingen tot een volledig eindexamen. De resterende vakkencombinatie moet natuurlijk weer aan de sectoreisen voldoen. Elke kandidaat krijgt na het bekendmaken van zijn cijfers recht op het herkansen van het centraal examen voor één vak, ongeacht of hij zijn examen al kon voltooien en de uitslag voor hem kon worden bepaald. Dit betreft de vakken beeldenede vorming en lichamelijke opvoeding. De bepaling van de definitieve uitslag na herkansing.