DE LESSENAAR

Alles over en voor School.

Een school is pas goed als de directeur niets doet,
de leraren weinig en de leerlingen alles.

Jan LigthartHet bevoegd gezag bepaalt het tijdstip waarop het schoolexamen aanvangt.

In afwijking van het eerste lid is de kandidaat die het eindexamen aflegt aan een instelling voor educatie en beroepsonderwijs, bij het eindexamen vrijgesteld van het deelvak lichamelijke opvoeding 1 van het gemeenschappelijk deel. Vraag 11 over de verschillende deelvragen is zeer lastig te beoordelen. Deze regeling neemt een aantal onbedoelde neveneffecten weg die voortkwamen uit het niet mogen afleggen van het centraal examen. Deze weg staat niet genoemd op de kaart en ook niet in de atlas. Kunstgeschiedenis 1987 vwo had als thema Licht in de beeldende kunst. Het bevoegd gezag kan de in het derde of vierde lid bedoelde vrijstelling in bijzondere gevallen ook verlenen aan een leerling die niet voldoet aan een van de in die leden genoemde voorwaarden.

Bij het centraal examen 2007 zijn de hulpmiddelen toegestaan zoals opgenomen in deze regeling en bijbehorende bijlagen. Het profieldeel van het profiel natuur en techniek in het v. Deze regeling maakt het mogelijk dat een examenkandidaat die niet voldoet aan de eisen van het profielwerkstuk of de deelvakken lichamelijke opvoeding 1 of culturele en kunstzinnige vorming 1, wl deelneemt aan het centraal examen. De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen, drs. Informatie over lopende en toekomstige ontwikkelingen tijdens een eendaagse conferentie over de examens in het voortgezet onderwijs.

In afwijking van het eerste lid is de kandidaat die het eindexamen aflegt aan een school voor v. Ik erken dat de vraagstelling hierin onduidelijk is. Het bevoegd gezag bepaalt het tijdstip waarop het schoolexamen aanvangt. Europa is de essentie, maar het een sluit het ander niet uit. Vrijstelling kan bij het profielexamen ook worden verleend als voor het desbetreffende vak het eindcijfer 5 of 4 is behaald mits de kandidaat, gezien de uitslagregel, kan slagen. Het profieldeel van het profiel cultuur en maatschappij in het v.