DE LESSENAAR

Alles over en voor School.

Een school is pas goed als de directeur niets doet,
de leraren weinig en de leerlingen alles.

Jan LigthartIn deze regeling wordt de examenstof voor het centraal schriftelijke examen vastgesteld voor de vakken tekenen, handenarbeid en textiele werkvormen vwo.

Examens 2006 Het gebruik van de computer bij de centrale examens. Tussen beide zittingen wordt de kandidaat in quarantaine gehouden. In deze regeling wordt de examenstof voor het centraal schriftelijke examen vastgesteld voor de vakken tekenen, handenarbeid en textiele werkvormen vwo.

Informatie over lopende en toekomstige ontwikkelingen tijdens een eendaagse conferentie over de examens in het voortgezet onderwijs. Knippenberg, Hans en Pater, Ben de, De eenwording van Nederland. Het onderwerp van het centraal examen is Rede en religie. Voor het vwo is in de examenjaren 2008 en 2009 domein B, wijsgerige antropologie, het domein voor het centraal examen. Zeer leesbaar en verhelderend werk over de Nederlandse politiek in de late achttiende en de negentiende eeuw.

Tentamens semester 1aIn de bijlage het rooster voor de tentamens over semester 1a en tussentoetsen over semester 1ab. Proefschrift over de politieke en parlementaire meningsvorming omtrent de invoering van leerplicht voor kinderen tussen zes en twaalf jaar. Rond 1900 gingen veel scholen naast lei en griffel ook schriften en inktpennen gebruiken. Brengt de oorzaken van schoolverzuim en de maatregelen ertegen systematisch in kaart.

De medewerkers weten zich bij het vormgeven van de school als gemeenschap ge´nspireerd door het goede uit de christelijke traditie. Bij het centraal examen 2007 zijn de hulpmiddelen toegestaan zoals opgenomen in deze regeling en bijbehorende bijlagen. Deze explicitering wordt uiterlijk bekend gemaakt in september van het schooljaar waarin het centraal examen wordt afgenomen. Voor het welslagen van dit onderwijsproces vraagt dit van alle betrokkenen onderling respect en onderlinge betrokkenheid.