DE LESSENAAR

Alles over en voor School.

Een school is pas goed als de directeur niets doet,
de leraren weinig en de leerlingen alles.

Jan LigthartVoor het havo-vak economie 1 is er in 2008 geen compex-examen meer.

Eindexamen 2008 De toegestane hulpmiddelen bij het centraal examen 2008 zijn geregeld in de Regeling Toegestane Hulpmiddelen Centraal Examen 2008. We verwachten dat deze examens onder Windows Vista en Office 2007 goed zullen functioneren. In maart 2008 wordt bekendgemaakt op welke dagen en tijdstippen de centrale examens in het tweede tijdvak worden afgenomen. Fouten die herhaald worden, moeten gerekend worden als afzonderlijke fouten. Scholen kunnen in 2008 nog gebruik maken van papieren minitoetsen. Sinds het examen 2007 wordt geen vergroot examen meer op papier aan de scholen geleverd. In het examenjaar 2008 kan derhalve nog gekozen worden voor het cse GL. Het magazine wordt op 5 maart 2008 door de scholen ontvangen en mag dan aan de kandidaten worden uitgereikt.

Voor het havo-vak economie 1 is er in 2008 geen compex-examen meer. Waarom weet opeens niemand hoe je voor je examen moet leren. Hiervoor ontvangen scholen in maart 2008 bij de tweede zending van Cito, zie III. De syllabi voor vmbo zijn vastgesteld en beschikbaar via Examenblad. Voor het centraal examen 2008 geldt in ieder geval dezelfde procedure als voor het examen 2007. Deze domeinen worden getoetst in samenhang met domein A, Vaardigheden. Tot die tijd zijn de huidige examenprogramma's van kracht, zie de Regeling Aanwijzing exameneenheden centrale examens vmbo-groen examenjaar 2008, 2009 en eventueel 2010, kenmerk CEVO-07. Aanmeldingen na 7 juli 2008 worden niet in behandeling genomen. Transport en logistiek en voertuigentechniek houden vooralsnog een cse GL. Van Cito ontvangt de school de tweede zending voor de praktijkexamens zie III. Van Cito ontvangt de school de eerste zending voor de praktijkexamens en de 2008-netwerkversie van minitester om deze tijdig te kunnen testen zie III.

Om te zorgen dat de eisen voor het centraal examen duidelijk blijven, worden deze wel nauwkeurig omschreven. Ontvangst van de pakketten met examenopgaven voor het centraal examen tweede tijdvak. De ICT-applicaties bij de praktische opdrachten werken ook onder Vista en, voor zover van toepassing, ook in Office 2007. Nederlands alle schooltypen is hier opgenomen vanwege de mogelijkheid bij schrijfvaardigheid opdrachten en samenvattingen de computer als tekstverwerker in te zetten. Voor de beroepsgerichte vakken uit de sector landbouw zijn derhalve nog geen syllabi vastgesteld. Ontvangst per niet-aangetekende post van de erratumbladen op de opgaven voor het eerste tijdvak centrale examens.

Ten behoeve van het thema verschijnt het magazine Verzameld, beeldende kunst en verzamelingen. Ontvangst van de pakketten met examenopgaven voor het centraal schriftelijk examen in het eerste tijdvak. De opzet van het centraal examen zal niet afwijken van het patroon van voorafgaande jaren. Als er geen bijzonderheden zijn is de norm voor de toets voor de tweede afname gelijk aan de norm voor de toets voor de eerste afname. Bekendmaking normering 1e tijdvak vwo en havo, om 08. De toegestane drukken van de Bos-atlas zijn de 52e en 53e; de 51e druk van deze atlas is niet langer toegestaan. Bovendien is het ICT-gebruik bij de praktijkexamens in dit overzicht opgenomen. In het bronnenboekje worden geen regelnummers en bronvermeldingen meer opgenomen. Ontvangst van de erratumbladen opgaven voor het tweede tijdvak. Ontvangst van de brochure "diploma's en andere waardepapieren".

De pakketten moeten direct door de school in ontvangst worden genomen, gecontroleerd en veilig opgeborgen, ook als de dag van bezorging in een vakantieperiode voor de school valt. Bekendmaking normering 1e tijdvak algemene vakken vmbo, om 08. Bij het centraal examen zijn naast de eindtermen van het examenonderwerp Utopie ook de eindtermen van de subdomeinen Centrale begrippen van de domeinen B, C en D afvraagbaar. Grafimedia, transport en logistiek en voertuigentechniek maken geen deel uit van de vijf groepen. Data en plaatsen worden na aanmelding bekend gemaakt. Binnen een kerndeel zijn de vragen in het algemeen chronologisch geordend. Ze geven meer ruimte voor eigen keuzes van scholen, vooral bij het schoolexamen. Per beroepsgericht vak is de specifieke informatie opgenomen paraaf III. Als alles dan naar wens verloopt, hopen we op de dag van de uitslag 31 januari a.